Obchodní podmínky a podmínky užívání

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto smluvní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“) Aleše Kajzara, se sídlem Švermova, 541, Vítkov, 749 01, IČ: 87684241, zapsaného v živnostenském rejstříku (dále jen „prodávající“ nebo „provozovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese megahry.cz (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).
  2. Smluvní podmínky dále upravují vztah mezi provozovatelem Webové stránky a jinou fyzickou osobou, která je uživatelem webové stránky (dále jen „Uživatel“). Pro Kupující jsou závazná všechna ustanovení smluvních podmínek, která platí pro uživatele. Pro Uživatele nejsou závazná ustanovení určená pro Kupujícího.
  3. Služby poskytované webovou stránkou jsou prohlížečové hry (dále jen „Služby“).
  4. Smluvní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  5. Ustanovení odchylná od smluvních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními smluvních podmínek.
  6. Ustanovení smluvních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a smluvní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  7. Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost, nedostupnost a/nebo zabezpečení Služby, za únik informací o uživateli Služby, za ztrátu a/nebo poškození dat uživatelem uložených nebo vytvořených v rámci účtu ani za jiné následky vzniklé v důsledku užívání Služby.
  8. Veškeré nároky týkající se Služby se řídí právním řádem České republiky a případná soudní řízení budou vedena u příslušných soudů České republiky. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje provozovatel prostřednictvím elektronické adresy info@megahry.cz. Informaci o vyřízení stížnosti uživatele zašle Provozovatel na emailovou adresu uživatele uvedenou v účtu. S Vaší stížností se případně můžete obrátit rovněž na příslušné orgány dohledu nebo státního dozoru. V souvislosti s poskytovanými službami není provozovatel vázán žádnými kodexy chování.
  9. Znění obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. Uživatelský účet
  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může Uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „Uživatelský účet“).
  2. Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Uživatelem v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Provozovatelem považovány za správné.
  3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Pro přístup do uživatelského rozhraní je vyžadováno potvrzení e-mailové adresy. V případě, že nedojde k jejímu potvrzení do 24 hodin od registrace, bude zamezen přístup do Uživatelského účtu.
  6. Nákupy na Webové stránce může provádět pouze uživatel, který má ověřenou e-mailovou adresu a zároveň proběhne SMS ověření (dále jen „Ověřený hráč“). SMS ověření uživatel provede odesláním SMS zprávy na číslo +420 705 949 683. Z jednoho telefonního čísla je možné ověřit pouze jeden Uživatelský účet.
  7. Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
  8. Uživatelský účet není dovoleno převádět. Jakýkoli pokus nebo nabídka ke koupi, prodeji, darování či výměny účtů je považováno za porušení těchto podmínek.
 3. Licenční ujednání
  1. Při užívání Služeb jste rovněž povinni dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy upravujícími autorská díla a konkrétními licenčními podmínkami daného produktu (např. EULA). Pokud porušíte takto stanovené povinnosti, pak jste povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít také trestněprávní následky.
  2. Veškerá elektronická díla jste oprávněn(a) užívat výhradně pro svou osobní potřebu, přičemž účelem tohoto užívání není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, není-li v licenčních podmínkách uvedeno něco jiného. Nejste oprávněn(a) kopírovat zakoupený elektronický obsah, ani jej jiným způsobem rozmnožovat, pořizovat z něj opisy, výstřižky a jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy a/nebo licenčními podmínkami daného produktu.
 4. Pravidla chování
  1. Užíváním služeb Webové stránky berete na vědomí, že za všechny informace, údaje, obrázky či jiné materiály („Obsah“), nahrané do Služby, odpovídá výhradně osoba, od které tento Obsah pochází.
  2. Souhlasíte s tím, že nebudete Službu používat k nahrávání, zveřejňování či jinému zpřístupňování Obsahu, který je protiprávní, urážlivý, výhružný, hanlivý, obtěžující, hanlivý, vulgární, obscénní, pomlouvačný, zasahující do soukromí jiných osob, nenávistný nebo rasově, etnicky či jinak závadný.
  3. Zprávy odeslané pomocí chatu ve hře prochází automatickou kontrolou na výskyt vulgárních výrazů. V případě, že detekovaných zpráv Provozovatel uzná za příliš vysoký, vyhrazuje si právo Uživateli znemožnit dočasně nebo trvale přístup do Služby. Provozovatel jiným způsobem nekontroluje nahraný Obsah, a proto neručí za jeho přesnost, integritu a kvalitu. Provozovatel za žádných okolností nenese odpovědnost za Obsah nahraný, zveřejněný či jinak zpřístupněný prostřednictvím Služby.
  4. Provozovatel má právo odstranit jakýkoliv Obsah, který porušuje Smluvní podmínky nebo je jinak nevhodný.
 5. Zvlášť závažné prohřešky užití služby
  1. Uživateli není dovoleno používat software, kterým lze podvádět.
  2. Uživateli není dovoleno hrát ve stejnou dobu z více různých uživatelských účtů.
  3. Uživatel nesmí využívat připojení přes proxy, virtuální IP a anonymizéry pro přístup na Webovou stránku.
  4. Uživateli je přísně zakázán jakýkoli pokus o změnu nebo narušení Služby.
  5. Uživatel má zakázáno používat prostředky k potlačení reklamy.
  6. Uživatel v plné míře odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito Smluvními podmínkami a/nebo právním řádem České republiky Provozovateli, jiným uživatelům služeb nebo jiným třetím osobám. Této odpovědnosti se nelze zprostit. Zjištěná porušení mohou být stíhána civilněprávní i trestněprávní cestou.
 6. Platby
  1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit své poplatky nebo způsoby účtování.
  2. Platit můžete způsoby dostupnými v rámci Služby a souhlasíte s podmínkami platnými pro každý způsob platby, který si zvolíte. Pokud poskytnete Službě své platební údaje, současně tím prohlašujete, že jste oprávněným uživatelem daného způsobu platby.
  3. Jako majitel účtu odpovídáte za všechny vyúčtované poplatky i za všechny nákupy, které učiníte přímo vy nebo jakákoliv jiná osoba, která použije váš účet, včetně rodinných příslušníků a přátel. To znamená, že pokud nejsou váš účet nebo platební údaje získány protiprávně nebo podvodně někým jiným, kdo Vámi není oprávněn účet používat, budete odpovědní za jakékoliv užívání a nákupy na svém účtu.
  4. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 241187689/0300, vedený u společnosti ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“)
   2. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ComGate Payments, a.s.
  5. Cena za zboží je splatná předem a nelze ji zcela ani zčásti vracet, není-li níže uvedeno jinak.
  6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  7. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží či zpřístupnění Služby kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  8. Prodávající není plátcem DPH.
  9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
  10. Bod výše se netýká plateb převodem na účet.
 7. Zrušení a vypovězení účtu
  1. Provozovatel může zrušit Uživatelský účet nebo zablokovat přístup do Uživatelského účtu, a to zejména v případech uvedených v části Zvlášť závažné prohřešky.
  2. Uživatelský účet může provozovatel zrušit také v případě, že jej Uživatel déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Uživatel poruší jiné povinnosti ze smluvních podmínek nebo kupní smlouvy.
  3. Uživatel má právo svůj Uživatelský účet vypovědět, v takovém případě kontaktuje Provozovatele na adrese info@megahry.cz.
 8. Uzavření Kupní smlouvy
  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. Objednávaném zboží,
   2. Způsobu úhrady kupní ceny a
   3. dalších nákladech na dodání zboží.
  3. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku a zaplatit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  4. Zakoupené zboží je Kupujícímu zpřístupněno v okamžiku přijetí platby, v případě plateb bankovním převodem je zboží doručeno zpravidla do dvou pracovních dnů.
 9. Odstoupení od kupní smlouvy
  1. Není-li níže uvedeno jinak, od uzavřené smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 kalendářních dnů od dodání předmětu smlouvy (digitálního obsahu či Služby) bez udání důvodu.
  2. V souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů nemáte právo odstoupit od smlouvy:
   1. o poskytování služeb, které Provozovatel splnil před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; nebo
   2. o dodání digitálního obsahu, pokud byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  3. V případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo, má kupující povinnost uhradit poměrnou část ceny příslušné služby poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.
  4. Pokud účinně odstoupíte od smlouvy, Provozovatel navrátí poměrnou část peněžních prostředků, které od Kupujícího dle smlouvy obdržel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy se dozví o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy.
  5. Pokud nebude výslovně domluveno jinak a bude-li to technicky možné, úhradu Provozovatel provede použitím stejného způsobu platby, jaký jste použili Vy při prvotní transakci.
 10. Práva z vadného plnění
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
   6. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
   7. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla nebo místa podnikání.
Pokec
Připojování...
Pokec
Máte zastaralý prohlížeč.
Hry nebudou fungovat správně. Zkuste stáhnout např. Google Chrome, tam web běží nejlépe.

Stáhnout